MR

Leden MRMedezeggenschapsraad 

Via de medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten en meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de wet op de medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 6 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk.

 

Oudergeleding

Janne Kuijpers

Mark van 't Land (voorzitter)

 

Personeelsgeleding
Monica Klootwijk (secretaris)
Jantine van Dijk

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren